Soundmaps / Prague Threads

Michal Kindernay
I draw on the sound map of the city. Silently, along quiet places. Quickly, over the loud and shrill. I divide sound drawings into those that are intertwined threads and those that are indicated by traces. The threads are not linear; I hear them in roots, rhizomes, urban mycelium. Traces are on every step, they form urban structures; they trace the streets, quarters and housing estates. I hear their calm zones and also the noise barriers. I search for shortcuts from the system, how not to collide with the sound veins of the city, how to penetrate the organic structure. As a walker / urban hunter during the tracking the quietude / an animal, I search for easily overlooked imprints of sounds in the urban noise and the colors of the endangered sound spectrums.


Pražské nitě

Michal Kindernay


zvukové mapy


Kreslím na zvukové mapě města. Potichu, po tichých místech. Rychle po hlučných, křiklavých. Zvukové kresby dělím na propletené vlákny a indikované stopami. Vlákna nejsou lineární, slyším je i v kořenech, v oddencích, v městském podhoubí. Stopy jsou na každém kroku, tvoří městské struktury, obkreslují ulice, čtvrti, sídliště. Slyším jejich klidové zóny i hlukové bariéry. Hledám zkratky ze systému, jak nenarazit na zvukové žíly města, jak proniknout do organické struktury. Jako chodec / městský lovec při stopování klidu / zvířete, hledám lehce přehlédnutelné otisky zvuků v městském hluku a barvy ohrožených zvukových spekter. 
  1. Realized within the Vs.Interpretation festival

  2. Thank you to Sonicity (Sounds of Prague)

  3. Soundmaps of Prague, Budapest, Strasbourg, Bratislava, Ostrava, Jihlava...

windcam.html
soundwalk.html

soundwalk  /Walking Sounds/

Prague Soundmap

Bratislava Soundmap

Budapest Soundmap